Vedtægter

 

VISSENBJERG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 

 

§1 Navn, stiftelse, hjemsted, klubdragt

Foreningens navn er VISSENBJERG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING, forkortet VGIF. VGIF er stiftet 1. Oktober 1970 og har hjemsted i 5492 Vissenbjerg. 
VGIF's klubfarve er blå. 

 

§2 Formål

VGIF er upolitisk og har som formål at samle medlemmerne, børn som voksne, til idræt og kammeratlig samvær. 

 

§3 Amatørregler og specialforbund

VGIF ́s medlemmer er underlagt de amatørregler og bestemmelser, der er fastlagt af de specialforbund, hvortil de enkelte afdelinger er knyttet.

 

§4 VGIF's opbygning

VGIF består af repræsentantskab, hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse for afdelinger med mindst 25 aktive.
Idrætsgrene med færre aktive ledes af et udvalg efter retningslinier fastlagt af hovedbestyrelsen.

 

§5 Medlemmer

Som medlemmer optages aktive idrætsudøvere og støttemedlemmer. Endvidere optages passive medlemmer uden stemmeret.
Indmeldelse/udmeldelse sker skriftligt til forretningsudvalg eller afdelingsbestyrelse.

 

§6 Repræsentantskab

VGIF ́s øverste myndighed er REPRÆSENTANTSKABET.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes een gang årligt, senest 15. marts.
Indkaldelse sker skriftligt ved formanden senest 30 dage før mødets afholdelse. Forslag til dagsordenen tilsendes formanden senest 14 dage før mødets afholdelse og formanden udsender endelig dagsorden til repræsentantskabet senest 8 dage før mødet.
Vedtægtsændringer kan kun ske ved ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Vedtagelse af ændringer kræver to tredjedels simpelt flertal af de fremmødte.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeret har og valgbare er, alle medlemmer over 15 år uden kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men gives møde ved suppleant.
Forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Repræsentantskabet består af Forretningsudvalget (jf. §7), 7 delegerede fra hver afdeling og 1 repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse.
Desuden har ethvert medlem adgang med taleret og ret til at vælges til FU. Kun det valgte repræsentantskab har stemmeret.

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde:

 1. Valg af dirigent, herunder valg af referent, stemmetællere samt godkendelse af antal stemmeberettigede
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger:
  A. Revideret regnskab og orienterer om budget for VGIF
  B. Vedlægger regnskab og budget for de enkelte afdelinger
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  A. Forretningsudvalg (jf. §7) samt 2 suppleanter.
  B. 2 revisorer samt 1 suppleant
 6. Eventuelt

Der træffes ikke beslutning om punkter, der ikke er indeholdt i den udsendte dagsorden. Dog kan ændringsforslag fremsættes på mødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt FU finder det nødvendigt eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt indsender motiveret anmodning herom til formanden. Indkaldelsen sker skriftligt ved formanden med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen.

 

§7 Forretningsudvalg

Forretningsudvalget – FU – består af 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet og som skal være myndige.
FU konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
FU vælges ved skriftlig afstemning for 2 år med 3 medlemmer på valg ulige og 2 på valg lige år. FU kan om nødvendigt supplere sig selv.

FU kan suverænt nedsætte de arbejdsudvalg, det finder nødvendigt. FU drager omsorg for, at der udarbejdes et skriftligt referat.

 

§8 Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af FU og en repræsentant for hver afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være myndige.
Hovedbestyrelsen holder møde efter behov og i henhold til udsendt dagsorden. Forslag afgøres ved simpel stemmeflertal. Der træffes ikke beslutning om punkter, der ikke er indeholdt i den udsendte dagsorden.Ved stemmelighed, bortfalder forslaget. FU drager omsorg for, at der udarbejdes et skriftligt referat.

 

§9 Afdelingerne 

Afdelingsgeneralforsamlingen er den enkelte afdelings højeste myndighed. Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes een gang årligt inden 1. marts. Indvarsling sker ved afdelingsformanden senest 14 dage før.
Forslag sendes til formanden senest 8 dage før.
Afdelingsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Generalforsamlingen vælger afdelingsbestyrelse og 7 delegerede til repræsentantskab. Bestyrelsen vælges for 2 år med henholdsvis 3 og 4 medlemmer på ulige og lige år.
Delegerede til repræsentantskabet vælges for 1 år. Foreslåede, som opnår flest stemmer uden at blive valgt, indtræder som 1. og 2. suppleant.

Afdelingsbestyrelse
Afdelingsbestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, hvoraf mindst formand og kasserer skal være myndige.

Afdelingsmøder
Afdelingsmøder afholdes efter behov, dog mindst 1 gang hvert kvartal.

Afdelingsbestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et skriftligt referat, samt at et eksemplar af dette sendes til hovedformanden.
Afdelingsbestyrelsen kan suverænt nedsætte de arbejdsudvalg, den finder nødvendige.

Afdelingsgeneralforsamling
Dagsorden for ordinær afdelingsgeneralforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger:
  A. Revideret regnskab for det forløbne år
  B. Godkendt budget for det kommende år
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  A. Afdelingsbestyrelse samt 2 suppleanter
  B. Delegerede til repræsentantskabet
  C. 2 revisorer
 6. Eventuelt

Stemmeret har og valgbare er alle medlemmer over 15 år uden kontingentrestance.

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen, hvor formand eller næstformand skal være tilstede, finder det nødvendigt, eller når mindst 1⁄4 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender motiveret anmodning herom til afdelingsformanden. Generalforsamlingen afholdes senest 21 dage efter modtagelsen af anmodningen og indkaldes med 8 dages varsel med meddelelse af dagsorden. Såfremt en afdeling skulle stå uden bestyrelse, kan FU indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§10 Økonomi 

VGIF's regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Afdelingens regnskabsår følger ligeledes kalenderåret.
Regnskabsføringen skal følge almindelig god regnskabsskik samt opfylde de krav, der evt. stilles fra offentlige myndigheder.
Over- eller underskud i afdelingerne overføres ikke til hovedforeningen, men indgår i afdelingens regnskab for det kommende år.

Afdelingernes kvartalsregnskaber skal fremsendes til FU til orientering. Afdelingernes godkendte årsregnskab samt budget, skal ligeledes fremsendes til FU senest 1 måned efter afholdt generalforsamling.
Hovedforeningens tilskud til afdelingerne, fastsættes i budgettet ved regnskabsårets begyndelse og reguleres endeligt ved regnskabsårets udgang.

Dog skal det være muligt for en afdeling i en speciel vanskelig situation, at ansøge hovedbestyrelsen om et ekstra tilskud fra hovedkassen.

Budget
Budget for det kommende regnskabsår opsættes i maj og færdigbehandles i hovedbestyrelsen inden udgangen af juni samme år.
Afdelingskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelserne fastsætter selv kotingentsats og sørger selv for opkrævning.

Restance
Kontingentrestancer udover 3 måneder, kan medføre udelukkelse fra VGIF med 8 dages varsel.

Offentlighed
Forhold overfor offentlige myndigheder, støtteforeninger og organisationer administreres gennem FU.
VGIF tegnes af 2 medlemmer fra FU, hvoraf den ene skal være enten formanden eller kassereren.

 

§11 Medlemsblad

Medlemsbladets redaktion og drift varetages af 5 medlemmer. Hver afdeling er pligtig til, at udpege et medlem umiddelbart efter afdelingernes generalforsamlinger.
Bladudvalget konstituerer sig med ansvarshavende redaktør. Økonomien varetages af hovedkassereren.
Driften af medlemsbladet søges dækket af annoncer, men dækkes ellers af hovedkassen.

 

§12 Tillidsposter

Ved valg til tillidsposter, skal den pågældende være tilstede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring overfor formanden, om villighed til at modtage valget.

 

§13 Nedlæggelse

Forslag om nedlæggelse af foreningen eller en afdeling, skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder/afdelingsgeneralforsamlinger med 2 ugers mellemrum, hvor forslaget ved skriftlig afstemning, skal opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved det/den ordinære og simple flertal ved det/den ekstraordinære repræsentantskabsmøde/ afdelingsgeneralforsamling. I tilfælde af foreningens ophævelse, skal foreningens midler gå til formål, der kan godkendes som almenvelgørende eller på anden måde er almennyttige.

 

§14 Æresmedlemmer

Ethvert æresmedlem vil være at betragte som kontingentfri i hele sin levetid, ligesom han/hun vederlagsfrit kan deltage i samtlige af foreningens arrangementer.

Ovennævnte love er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 1. oktober 1970 og ændret:

23. oktober 1978
24. november 1980
23. november 1982
16. november 1988
13. november 1990
? november 1995
9. november 1998
29. oktober 2001
                  2009

 

Gavereglement VGIF - 01.01.2000

Reglerne er gældende for medlemmer af hovedbestyrelsen og æresmedlemmer i VGIF.

Der gives gaver i anledning af følgende: 

Herudover gives gaver til samarbejdspartnere i forbindelse med mærkedage med reception, såsom DGI, kommunen, leverandører. Beløbet vurderes i den konkrete situation.

Næstformand sørger for indkøb.
Formand sørger for levering.

 

Æresmedlemmer i VGIF

 

 

TILLÆG - KUN VISSENBJERG G.I.F. - GYMNASTIK

Aftalegrundlag for bestyrelsesmedlemmer og instruktører i gymnastikafdelingen

 

Bestyrelsen

1.1 Bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for VGIF - gymnastikafdeling, vælges for 2 år af gangen.

1.2 Posten som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog udløser formandsposten en årlig godtgørelse på 3.000,00 kr.

1.3 Der afregnes 400,00 kr. pr. år i telefongodtgørelse, som udbetales hvert år i januar måned.

1.4 Hvert bestyrelsesmedlem og dennes børn under 18 år, kan deltage på så mange gymnastikhold som ønskes, uden kontingentbetaling. Bestyrelsesmedlemmets ægtefælle/samlever betaler gældende kontingent på respektive hold. Suppleanter er ikke kontingentfrie, men inviteres til julefrokost og får gave, men ikke tøj. Revisoren er kontingentfri, og inviteres til julefrokost og får gave, men ikke tøj.

1.5 Bestyrelsesfest, er kun for bestyrelsesmedlemmer + ægtefælle/samlever.

 

Instruktørerne 

2.1 En gymnastiksæson starter første uge i september og vedbliver hver uge, frem til og med opvisningen i Vissenbjerg Hallerne sidst i marts måned. Dog følger foreningen skolernes ferieplan. 

2.2 Instruktørerne forpligter sig ved sin tiltrædelse til, i samarbejde med een eller flere medinstruktører og hjælpetrænere, at varetage gymnastikundervisningen i hele sæsonen. 

2.3 Instruktørerne er ulønnet.

2.4 Der udbetales til instruktøren, en af bestyrelsen aftalt godtgørelse, i det omfang økonomien tillader det, til dækning af vask og vedligeholdelse af beklædning og fodtøj, samt til dækning af evt. telefon. 

2.5 Kørselsgodtgørelse til kørsel i egen bil, afregnes 1 gang årlig i forbindelse med lokalopvisningen. Gælder til træning, weekendtræning og opvisninger. Kørselsgodtgørelsen kan kun oppebæres hvis man bor mere end 10 km fra træningsstedet.
Såfremt en instruktør/hjælpetræner har udgifter til offentlige transportmidler i forbindelse med transport til og fra træningen, godtgøres der efter billigste offentlige transportmiddel, eller hvis dette ikke passer med træningstiderne, så efter samme kilometertakst som kørsel i egen bil, fastsat af bestyrelsen. 

2.6 Hver instruktør modtager, en af bestyrelsen vedtaget julegave, i det omfang økonomien tillader det.

2.7 Såfremt en instruktør/hjælpetræner ønsker at deltage på et eller flere gymnastikhold, under anden ledelse, kan det gøres uden kontingentbetaling.

2.8 Ægtefælle/samlever betaler normal kontingent på respektive hold. Dog kan egne børn deltage gratis på alle hold.

2.9 En instruktør er forpligtet/berettiget til at deltage på gymnastiklederkurser, efter nærmere aftale med den person i bestyrelsen, som varetager kursusaktiviteter. 

2.10 Foreningen betaler selve kurset efter regning tillige med transportudgifter til og fra kurset efter billigste offentlige transportmiddel, eller hvis dette ikke passer særligt hensigtsmæssigt, så efter samme kilometertakst som kørsel i egen bil, se pkt. 2.5. 

2.11 Nøgler til adgang til skolen + redskabsrum + til musik - og redskabsrum i hallen, udleveres, mod kvittering, af den i bestyrelsen som administrerer nøgler. Nøgler skal ved sæsonens slutning afleveres tilbage, medmindre andet er aftalt. 

2.12 Der afholdes to ledermøder om året, et midt i august, og et midt i februar. Herudover afholdes der en juleafslutning for ledere og bestyrelsesmedlemmer, såfremt det ønskes blandt deltagerne. 

 

Gavereglement

Der gives gaver i anledning af følgende: